1. Onze offerten en verkopen, worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de aankoper.
 2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis.
 3. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet bindend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. De particuliere consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De consument is gehouden het goed op eigen kosten in de originele ongeschonden verpakking terug te zenden aan de firma.
 5. De goederen worden bij het vertrek goedgekeurd en aangenomen. Geen enkel retour zal worden aanvaard behoudens voorafgaande overeenkomst. Ieder gebrekkig erkend stuk zal vervangen worden. Maar onze verantwoordelijkheid wordt tot de eenvoudige ruil van het gebrekkig stuk beperkt. Geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling, kan ons geëist worden, voor om het even welke reden.
 6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatste gedeeltelijk zijn. Iedere reclamatie of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur.
 7. Behoudens strijdige overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar netto, zonder disconto te Lauwe.
 8. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te annuleren.
 9. Iedere uitgestelde betaling brengt een interest van 15% per jaar teweeg, vanaf de vervaldag zonder dat geen enkele aanmaning nodig is.
 10. Wetboek: art 1147-1152: In geval van ongegronde niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd worden met 20% onverminderd de intresten en kosten, ten titel van conventioneel strafbeding zonder dat ingebrekestelling vereist is.
 11. In geval van betwisting of eventuele geschillen is alleen de rechtbank te Kortrijk bevoegd. Wij zien van deze maatregel niet af wanneer wij een wissel op de aankoper trekken.
 12. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van strikte toepassing en zullen alleen in aanmerking worden genomen, niettegenstaande alle andere strijdige aanduidingen vermeld op de documenten van de klant.